link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 februari 2020

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij
Toelichting: De voorstellen zijn op 23 januari 2020 in de commissies behandeld.

De raadsvergadering wordt live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl\videoregistraties
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 19 december 2019
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
pdf B1 RIB Regionale inkoop specialistische Wmo.pdf (346KB)
pdf B2a RIB Rapportage Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2019 gemeenten regio Noordoost Brabant_.pdf (311KB)
pdf B2b Bijlage bij RIB verslag bijeenkomst Meet Greet Eat 13 maart.pdf (313KB)
pdf B2c Bijlage bij RIB Kritische prestatieindicatoren over 2018.pdf (212KB)
pdf B3a RIB Stand van zaken Transitievisie Warmte en samenhang met andere bestuursinstrumenten_.pdf (399KB)
pdf B3b Begeleidende brief Leidraad Transitievisie Warmte Expertise Centrum Warmte.pdf (288KB)
pdf B4a RIB Lidmaatschap ODBN werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties_.pdf (242KB)
pdf B4b Brief 11 november 2019 ODBN aan gemeenteraden en provinciale staten.pdf (455KB)
pdf B4c Brief VNG 21 oktober 2019 Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting.pdf (123KB)
pdf B4d VNG leden brief werkgeversvereniging in oprichting.pdf (130KB)
pdf B4e Voorstel ODBN aan haar DB over aansluiting bij werkgeversvereninging.pdf (293KB)
pdf B5 RIB Herijking inzet VVV Noordoost-Brabant.pdf (267KB)
pdf B6 RIB locatie keuze zwembaden.pdf (335KB)
pdf B7 RIB Ontwikkeling Wmo regresrecht in 2019.pdf (315KB)
pdf B8a RIB Lokaal Educatieve Agenda en subsidieregeling onderwijsachterstanden Meierijstad 2020-2023.pdf (392KB)
pdf B8b Lokaal Educatieve agenda 2020-2023.pdf (4.1MB)
pdf B8c Subsidieregeling onderwijsachterstanden_.pdf (531KB)
pdf B8d Besteding OAB middelen 2020.pdf (81KB)
pdf B9a RIB Rapportage klachten 2018.pdf (245KB)
pdf B9b Rapportage klachten 2018.pdf (2.6MB)
pdf B10 RIB registratie arbeidsmigranten_.pdf (409KB)
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
6.d
Moties van andere overheden
7
Vaststelling verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Meierijstad 2020
Hamerstuk
8
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Sint-Oedenrode Oost, herziening Burgemeester van Oerlehof 10
Hamerstuk
9
Beschikbaarstelling krediet voor plaatsing zonnepanelen bij drie gemeentelijke gebouwen
Hamerstuk
9.a
Technische vragen krediet voor plaatsing zonnepanelen bij drie gemeentelijke organisaties
10
Instemming met zienswijze over toekomstige koers WSD
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
10.a
Technische vragen Instemming met zienswijze over toekomstige koers WSD
10.b
Amendement
11
Vaststelling rapport 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad'
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
11.a
Ingekomen reacties
11.b
Technische vragen rapport 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad'
11.c
Stukken n.a.v. toezegging commissie REB 23-01-2020
11.d
Amendementen
11.e
Moties
12
Motie vreemd aan de orde SP: 'Steun de woningcorporaties'
Bespreekstuk