link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 februari 2018

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burg. Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C.H.C. van Rooij

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 18 januari 2018
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
pdf B1a. RIB Clientervaringsonderzoek jeugdhulp Meierijstad 2017.pdf (248KB)
pdf B1b. RIB Cli├źntervaringsonderzoek jeugdhulp gemeente Meierijstad bijlage.pdf (131KB)
pdf B2a. RIB duurzaamheid en energieneutraliteit.pdf (257KB)
pdf B2b. RIB duurzaamheid en energieneutraliteit bijlage Nulmeting energieneutraliteit Meierijstad versie 27-11-2017.pdf (1012KB)
pdf B3. RIB Herbestemming gemeentehuis Schijndel.pdf (374KB)
pdf B4. RIB Tussenevaluatie Regionaal Werkbedrijf 2015-2017.pdf (497KB)
pdf B5. RIB open souce center Three Sixty.pdf (1.6MB)
pdf B6a. Raadsinfobrief_Varkenshouderij Lieshweg ong Nijnsel_dec2017.pdf (352KB)
pdf B6b. Brief Hekkelman irt corr en ciebehandeling_dec2017.pdf (6.2MB)
pdf B6c. brief aan GS Verzoek Ontheffing_dec2017.pdf (1.4MB)
pdf B6d. ontvangstbevesting aanvraag staldering Lieshoutseweg ong_aug2017.pdf (612KB)
pdf B7a. RIB wmo overeenkomst huishoudelijke verzorging van 2018.pdf (314KB)
pdf B7b. RIB wmo overeenkomst huishoudelijke verzorging vanaf 2018 - bijlage 1.docx (1.8MB)
pdf B7c. RIB wmo overeenkomst huishoudelijke verzorging vanaf 2018 - bijlage 2.docx (470KB)
pdf B8a. RIB Regresrecht update nav BAV 23-11-17.pdf (338KB)
pdf B8b. RIB Regresrecht update nav BAV 23-11-17 bijlage 1.pdf (1.3MB)
pdf B8c. RIB Regresrecht update nav BAV 23-11-17 bijlage 2.pdf (211KB)
pdf B9. RIB over vacatures.pdf (255KB)
pdf B10a. RIB besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning 2018 Meierijsta....pdf (250KB)
pdf B10b. RIB Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning - overzicht wijzigingen bijlage 1.docx (216KB)
pdf B10c. RIB Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2018 bijlage 2.docx (566KB)
pdf B11. RIB Nieuw uitvoeringsbeleid niet uitkeringsgerechtigden.pdf (323KB)
pdf B12a. RIB Rembrandtlaan onderzoek vrachtverkeer.pdf (1.9MB)
pdf B12b. RIB Rembrandtlaan onderzoek vrachtverkeer-rapportage.pdf (6.7MB)
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
7
Ontslag raadslid L. van Asseldonk (Lijst Blanco) en benoeming raadslid L. van den Tillaart (Lijst Blanco)
De heer L. van den Tillaart is benoemd als burgercommissielid
8
Vaststelling verordening Rekenkamercommissie gemeente Meierijstad
Hamerstuk
9
Vaststelling verordening vergoeding voor diverse commissies
Hamerstuk
10
Besluitvorming naar aanleiding van rapport Rekenkamercommissie Meierijstad "onderzoek maatschappelijk vastgoed Meierijstad"
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
11
Instemming zienswijze kadernota 2019 ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord)
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
11.a
Technische vragen
11.b
Amendement
12
Motie vreemd aan de orde van de dag: Verkeer Erp: Invulling wegprofiel en verkeersmaatregelen
De motie is met hoofdelijke stemming aangenomen met 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen
13
Motie vreemd aan de orde van de dag: Gasvrij bouwen
14
Motie vreemd aan de orde van de dag: Zwerfafval en statiegeld
15
Sluiting