link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 september 2017

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M.A. Fränzel
Toelichting:
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Rondvraag
4
Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5
Vaststelling besluitenlijst vergadering 13 juli 2017
6
Ingekomen stukken
6.a
Bestuurlijke stukken
6.b
Stukken van het college van burgemeester en wethouders
pdf B1a- RIB NOB 20170620 - Raadsinformatiebrief jaarplan 2018 NOB.PDF (256KB)
pdf B1b- RIB NOB 20170601conceptjaarplan 2018 Regio NOBversie01 juni2017.pdf (1.6MB)
pdf B1c- RIB NOB Jaarrekening 2016 (definitief dd 01-06-2017).pdf (38KB)
pdf B1d- RIB NOB MPES-AMWJ6K Regio NOB Toestemmingsbrief Openbaarmaken controleverklaring....pdf (76KB)
pdf B1e- RIB NOB 20170620 reactie aan NOB jaarplan 2018.pdf (283KB)
pdf B2a- RIB CEO.pdf (320KB)
pdf B2b- RIB CEO bijlage 1-clientenervaringen Wmo meting 2017.pdf (74KB)
pdf B3a- RIB Jaarverantwoording Kinderopvang 2016.pdf (246KB)
pdf B3b- RIB Jaarverantwoording Kinderopvang 2016 - Jaarverantwoording.pdf (200KB)
pdf B3c- RIB Jaarverantwoording Kinderopvang 2016 - Toelichting.pdf (61KB)
pdf B4- RIB Beeindigen HVT-regeling.pdf (324KB)
pdf B5a- RIB Jaarstukken werkvoorziening Noordoost-Brabant.pdf (314KB)
pdf B5b- RIB Jaarstukken werkvoorziening Noordoost-Brabant begroting Wvs 2018.pdf (797KB)
pdf B5c- RIB Jaarstukken werkvoorziening Noordoost-Brabant jaarverslag Wvs 2016.pdf (3.1MB)
pdf B5d- RIB Jaarstukken werkvoorziening Noordoost-Brabant realisatie afspraken Wsw 2016.pdf (304KB)
pdf B6a- RIB Advies WSD-2017-07.pdf (2.3MB)
pdf B6b- RIB Advies WSD jaarstukken 2016 bijlage 1 Jaarstukken WSD 2016.pdf (1.9MB)
pdf B6c- RIB Advies WSD jaarstukken 2016 bijlage 2 Ovz realisatie wsw 2016 met controleverklaring Deloitte.pdf (223KB)
pdf B6d- RIB Advies WSD jaarstukken 2016 bijlage 3 Voorstel Resultaatbestemming 2016 versie 2017-03-29.pdf (32KB)
pdf B6e- BRIB Advies WSD jaarstukken 2016 bijlage 4 Concept-MJB versie 2017-03-31.pdf (109KB)
pdf B6f- RIB Advies WSD jaarstukken 2016 bijlage 5 Notitie weerstandsvermogen 2017 versie 2017-03-16.pdf (53KB)
pdf B6g- RIB Advies WSD jaarstukken 2016 bijlage 6 Eindrapportage rechtmatigheid 2016 dd 2017-03-17.pdf (31KB)
pdf B7a- RIB toezegging commissie mens en maatschappij.pdf (240KB)
pdf B7b- RIB bijlage 1 toezegging commissie mens en maatschappij.pdf (572KB)
pdf B8a- RIB programmabegroting 2018 jaarverantwoording 2016 en resultaatbestemming 2016.pdf (323KB)
pdf B8b- RIB bijlage 1 programmabegroting 2018, Concept reactie Veiligheidsregio Brabant Noord.pdf.docx (197KB)
pdf B8c- RIB bijlage 2 programmabegroting 2018, Brief Veiligheidsregio Zienswijzeverzoek programmabegroting 2018.pdf (1.5MB)
pdf B8d- RIB bijlage 3 programmabegroting 2018, Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord.pdf (532KB)
pdf B8e- RIB bijlage 4 programmabegroting 2018, Brief Veiligheidsregio inzake zienswijzeveroek jaarverantwoording.pdf (1.6MB)
pdf B8f- RIB bijlage 5 programmabegroting 2018, Jaarverantwoording 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.pdf (881KB)
pdf B8g- RIB bijlage 6 programmabegroting 2018, Rapport kengetallen en Operationele prestaties 2016.pdf (946KB)
pdf B9- RIB Klare Taal.pdf (261KB)
pdf B10a- RIB verslag visitatiecommissie informatieveiligheid.pdf (262KB)
pdf B10b- RIB verslag visitatiecommissie informatieveiligheid bijlage 1.pdf (339KB)
pdf B11- RIB liquidatie Gemeente Veghel B.V.pdf (504KB)
pdf B12- RIB nminimabeleid.pdf (237KB)
pdf B13- RIB Hoogwatermaatregelen Sint-Oedenrode.pdf (253KB)
pdf B14- RIB Raadsinformatiebrief wenkend perspectief.pdf (988KB)
pdf B15a- RIB oplegnotitie bij conceptomgevingskoers.pdf (323KB)
pdf B15b- RIB oplegnotitie bij conceptomgevingskoers bijlage 1.pdf (245KB)
pdf B15c- RIB oplegnotitie bij conceptomgevingskoers bijlage 2.pdf (4.9MB)
pdf B16- RIB bouwgrondprijzen en pachtprijzen 2017.pdf (2.5MB)
pdf B17a- RIB Inspiratiebox aanpak VAB.pdf (509KB)
pdf B17b- RIB bijlage 1 inspiratiebox aanpak VAB.pdf (1.1MB)
6.c
Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
pdf C1a- Welzijn de Meierij jaarbericht 2016.pdf (871KB)
pdf C1b- Welzijn de meierij jaarbericht 2016.pdf (3.4MB)
pdf C4- Raad voor het openbaar bestuur - Rapport Zorg voor samenhangende zorg.pdf (462KB)
pdf C6a- Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk -NOV- info Alstublieft voor een krachtige gemeenschap.pdf (48KB)
pdf C6b- Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk -NOV- info Alstublieft voor een krachtige gemeenschap.pdf (2MB)
pdf C8- Basisschool t kwekkeveld - verzoek om kunstgras en speeltoestellen.pdf (461KB)
pdf C10- GGD Hart voor Brabant jaarverslag 2016.docx (97KB)
pdf C11a- Nationale Ombudsman Rapport Vrouwen in de knel.pdf (3.3MB)
pdf C11b- Nationale Ombudsman Rapport Vrouwen in de knel begeleidende mail.pdf.docx (486KB)
pdf C12- Notulen vergadering 12 juni 2017.pdf (266KB)
pdf C14a- GGD brief gemeenten jaarstukken 2016 en begroting 2018.pdf (679KB)
pdf C14b- GGD Begroting 2018 Hart voor Brabant.pdf (2.7MB)
pdf C15- Notulen dorpsraad Keldonk.pdf (741KB)
pdf C16- Notulen dorpsraad Mariaheide 10 juli 2017.pdf (434KB)
pdf C19a- Deloitte Accountantsverslag begeleidende brief.pdf (1017KB)
pdf C19b- Deloitte-accountantsverslag 2016 x gemeente Schijndel.pdf (21.1MB)
pdf C19c- Deloitte Accountantsverslag 2016 controleverklaring zonder persoonlijke handtekening.pdf (2.2MB)
pdf C19d- Deloitte Accountantsverslag 2016 controleverklaring met persoonlijke handtekening.pdf (2.3MB)
pdf C27- TopBrabant vrijetijdseconomie speerpunt in verkiezingsprogramma's lokale politiek.pdf (1.1MB)
pdf C29a Projectburo gemeenschappelijke regeling - begeleidende brief.pdf (461KB)
pdf C29b- Projectburo gemeenschappelijke regeling - def jaarrekening 2016 en begroting 2018 GR KCV Brabant Noord Oost.pdf (10.9MB)
pdf C29c- Projectburo gemeenschappelijke regeling - Jaarstukken 2016.pdf (12.9MB)
pdf C30- Waterschap Aa en Maas - behoeftepeiling ondersteuning ws aa en maas.pdf (1.8MB)
pdf C35a- heemschut brief.pdf (54KB)
pdf C35b- heemschut folder.pdf (1.6MB)
pdf C35c- heemschut jaarverslag 2016.pdf (8.4MB)
pdf C39- Onderzoek hergebruik bruggen.pdf (208KB)
pdf C40- VNG Lbr 17 044 aanpassing model verordening maatschappelijke ondersteuning 2015.pdf (333KB)
6.d
Moties van andere overheden
7
Vaststelling bestemmingsplan Kom Eerde, herziening Geronimoplein
Hamerstuk
8
Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP+) Meierijstad 2017-2022
Hamerstuk
9
Vaststelling bestemmingsplan Vresselseweg 58 en ongenummerd Sint-Oedenrode
Hamerstuk
10
Vaststelling bestemmingsplan Hoogstraat 27, Sint-Oedenrode
Bespreekstuk
11
Vaststelling verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Meierijstad
Bespreekstuk
12
Vaststelling afvalbeleid
Bespreekstuk
Het geamendeerde voorstel is aangenomen
13
Initiatiefvoorstel SP over sociale woningbouw in Meierijstad
Het voorstel is ter vergadering ingetrokken
14
Motie vreemd aan de orde van de dag: inhaalslag sociale woningbouw
15
Motie vreemd aan de orde van de dag: evaluatie proces bestemmingsplan Afronding Bunderse Hoek
De motie is ingetrokken naar aanleiding van toezeggingen van de wethouder
16
Sluiting