Vergaderkalender

link naar deze pagina

Auditcommissie - 18 december 2018

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: C.Q. Havermans

1
Opening
2
Vaststellen verslag vorige vergadering
3
Ingekomen stukken
4
Bespreken management letter met accountant
5
Bespreken stavaza reactie accountant inzake meerwerk en budgetafspraken
6
Hoe dienen de financiele producten zich in de toekomst te ontwikkelen?
De clustermanager Advies mw. F. Timmermans zal aanwezig zijn bij deze vergadering van de auditcommissie om samen met de heren van Dinteren en van Dongen te spreken met de auditcommissie over hoe de auditcommissie de financiele informatie voor de raad graag verder wil ontwikkelen.
7
Stand van zaken proces jaarrekening
8
Wat verder ter tafel komt/rondvraag