link naar deze pagina

Gecombineerde vergadering commissie Bewonerszaken en Algemene zaken - 30 september 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.A.M. Heunks-van Uden
Toelichting: Op 30 september vindt er een gecombineerde vergadering plaats van de raadscommissies Bewonerszaken en Algemene zaken
De reguliere vergaderdatum van Algemene zaken van 28 september komt daarmee te vervallen.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor burgers
4
Raadsvoorstel inzake ontwerp-regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2016-2019
5
Raadsvoorstel inzake invulling visie Nia Domo
6
Raadsvoorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
7
Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
8
Raadsvoorstel inzake evaluatie Dorpsteam Boekel 2015
9.---
Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
9.--
laatste stand van zaken t.a.v. Optimisd
9.-
memo 2015/56 inzake ontwikkelingen m.b.t. Optimisd
10
Vaststelling advieslijst vergadering Algemene zaken van 22 juni 2015 en van Bewonerszaken van 24 juni 2015
11
Rondvraag