link naar deze pagina

commissie Bestuur en leven - 19 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M.A.T. van den Broek
Algemene documenten:

1
Opening.
2
Vaststelling agenda.
3
Spreekrecht voor burgers.
4
Stand van zaken m.b.t. Adviesraad Sociaal Domein.
5
Raadsvoorstel tot vaststelling van het controle- & rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2018.
6
Raadsvoorstel inzake kadernota 2020 Brabants Historisch Informatiecentrum
7
Raadsvoorstel inzake kadernota 2020 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.
8
Raadsvoorstel inzake centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant 2020
9
Raadsvoorstel inzake kadernota 2020 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
10
Raadsvoorstel inzake beleidskader 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
11
Raadsvoorstel inzake actualisatie Risicoprofiel 2018 en beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
12
Raadsvoorstel inzake Kadernota 2020 en Beleidsvisie 2019-2023 GGD Hart voor Brabant (wordt nagezonden).
13
Raadsvoorstel inzake pilot Wonen met ondersteuning.
14
Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.
15
Vaststelling advieslijst vergadering 4 december 2018.
16
Rondvraag.